Commissies

Laatst gewijzigd op: 09-11-2017

noab_pictogram_mensen_white.jpg

NOAB heeft een aantal commissies in het leven geroepen die de vereniging adviseren op diverse gebieden en het vastgestelde beleid uitvoeren. Deze commissies bestaan uit kantoorhouders die affiniteit hebben met het werkgebied van de commissie, één of meer bestuursleden en een directielid. 

Op inhoudelijk vlak wordt het bestuur ondersteund door deze commissies:

Commissie Fiscaal

Deze commissie buigt zich over fiscale vraagstukken uit het werkveld, of fiscale kwesties waarvoor belangenbehartiging nodig is bij bijvoorbeeld de Belastingdienst of het Ministerie van Financiën. Aandachtsgebieden zijn het beconoverleg, beleid en wetgeving en Horizontaal Toezicht.

Commissie Educatie

Deze commissie adviseert het bestuur rondom zaken over educatie. Ook bepaalt deze commissie de (eventuele) verplichte educatieonderwerpen.

Commissie ICT 

De ontwikkelingen op ICT-gebied dicteren voor een belangrijk deel de beweging van de accountancybranche. Maar ook het aansluiten op nieuwe standaarden zoals SBR, XBRL, RGS en e-facturen raakt alle NOAB-kantoren. De ICT-commissie ondersteunt NOAB met advies over software en overlegt met softwarepartijen. 

Commissie Kwaliteitsborging

Deze commissie adviseert over de kwaliteitsborging in de (her)kwalificatie van NOAB-kantoren, het NOAB kwaliteitssysteem (NKS), het herijken van beleid of reglementen en het uitdragen van het NOAB-keurmerk en de kwaliteit waarop het keurmerk rust. 

Commissie Kwalificering & Toelating

De 'K&T-commissie' is onafhankelijk en beoordeelt de kwalificaties en herkwalificaties van NOAB-kantoren. De kantoorbezoeken worden uitgevoerd door reviewers van FullFinance, waarna de bevindingen door de commissie worden beoordeeld. De beoordeling wordt vervolgens als bindend advies aan het NOAB-bestuur voorgelegd, die de uiteindelijke beslissing neemt.

Kascommissie

De kascommissie controleert de financiën van de vereniging als onafhankelijke en kritische partij. Daarom hebben bestuursleden of directieleden geen zitting in deze commissie.

Commissie Algemene Zaken

Deze commissie voert een aantal door het bestuur gedelegeerde taken uit. 

Tuchtcollege & college van beroep

Klachten die niet door bemiddeling van NOAB kunnen worden voorgelegd aan het onafhankelijke Tuchtcollege. In hoger beroep kunnen klachten worden behandeld door het College van Beroep. Definitieve tuchtrechtuitspraken worden openbaar gepubliceerd op de NOAB-website en in het magazine Activa.

Terug