NOAB levert 15 punten aan voor vereenvoudiging belastingwetgeving

Laatst gewijzigd op: 16-02-2016

’s-Hertogenbosch, 16 februari 2016

noab_logo_kleur.jpgIn het kader van een consultatie vanuit het Ministerie van Financiën, heeft NOAB diverse suggesties ingediend voor vereenvoudiging van belastingwetgeving. Dit is een belangrijk speerpunt in het Belastingplan 2017.
 

VRIJSTELLING SCHENK- EN ERFBELASTING

Iedereen krijgt gedurende zijn leven voor een bedrag van € 100.000 per schenker een vrijstelling schenk- en erfbelasting:

 • aanwending van ontvangen schenking is niet relevant (eigen woning, kostbare studie of welke andere besteding dan ook);
 • geen leeftijdsgrenzen (jonger dan 40 jaar of niet maakt niet uit);
 • geen spreidingseis van drie aaneengesloten jaren, totaalbedrag van € 100.000 mag over meerdere jaren worden uitgesmeerd;
 • bedrag van € 100.000 wordt verlaagd met alle benutte verhoogde vrijstellingen ontvangen vanaf 2010;
 • vervallen van reguliere vrijstellingen erfbelasting voor kinderen van € 20.148, maar het niet benutte deel van vrijstellingen aan schenkingen (€ 100.000) geldt als vrijstelling voor erfrecht:
   
  • als een kind al vanaf 2010 € 100.000 belastingvrij geschonken heeft gekregen, heeft hij geen recht meer op een vrijstelling erfbelasting (behoudens afgerond € 2.122);
  • als een kind al vanaf 2010 € 60.000 belastingvrij aan schenkingen heeft ontvangen, heeft hij nog een vrijstelling erfbelasting van € 40.000.

Als het bedrag van € 100.000 niet budgettair neutraal werkt (ondanks het wegvallen van vrijstelling voor kinderen van € 20.148 bij overlijden), dan ziet NOAB liever lager bedrag, bijv. € 75.000.

BOX 3 HEFFING: VOORKOMING VAN DUBBELE AANGIFTEN

Voorkomen dat door het nieuwe box 3 regime vanaf 2017 onnodig dubbele aangiften bij fiscale partners moeten worden ingediend om de vrijstelling van 2 x € 25.000 en de lage tariefschijven te kunnen benutten:

 • partners krijgen een vrijstelling van € 50.000, vrij onderling toe te delen;
 • en/of verdubbeling van de schijven in geval van fiscale partners.

TERBESCHIKKINGSTELLING TUSSEN PARTNERS

Schrappen van de TBS-regeling bij het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen tussen fiscale partners. Vermogen in eigendom van de ene partner dat wordt gebruikt in de onderneming/werkzaamheid van de andere, partner mag worden toegerekend aan die andere partner, waardoor dat vermogensbestanddeel volgens het leerstuk van de vermogensetikettering óf ondernemings-/werkzaamheidsvermogen of box 3 vermogen vormt.

VERHOGING GRENS BEDRIJFSMIDDELEN

Nu mogen bedrijfsmiddelen vanaf een bedrag van € 450 niet ineens ten laste van het resultaat worden gebracht en geven die aanspraak op investeringsaftrek. Verhoog die grens tot € 5.000, waardoor bedrijfsmiddelen tot die aanschafwaarde ineens ten laste van het resultaat mogen worden gebracht (mobiele telefoons, PC’s, e.d.), maar anderzijds geen recht meer geven op investeringsaftrek. Daarmee vervalt dan tegelijkertijd de investeringsgrens voor de investeringsaftrek van € 2.300.

ANDERE PUNTEN DIE NOAB HEEFT AANGEDRAGEN:

 • Finetuning VBI;
 • Eénmalig afstand mogen doen van pensioen en andere oudedagsvoorzieningen in eigen beheer;
 • Verruiming gefaciliteerde afkoopmogelijkheden lijfrente- en kapitaalverzekeringen;
 • Uniform winstbegrip voor ondernemersaftrek, oudedagsreserve en MKB-winstvrijstelling;
 • Opheffing beperking en uitsluiting kostenaftrek tegen verlaging van de MKB-winstaftrek;
 • Defiscalisering partneralimentatie;
 • Uniforme regeling werkruimten;
 • Uniformering partnerbegrip in diverse belastingwetten;
 • Verdere vereenvoudiging van de WKR; 
 • Vereenvoudiging tussenkomstfictie, en
 • Koppelen van de SV-plicht voor DGA’s aan de Pensioenwet.

 

Terug