Fiscaal Adviseur (FA) Utrecht

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_data-01.jpg
De duur van de opleiding Fiscaal Adviseur is 10 maanden.
noab_pictogram_tijd-01.jpg
De lestijden op locatie Utrecht zijn op maandagavond van
18.30 tot 21.30 uur.
Drie locaties:
1 Aristozalen Utrecht (tegenover NS-station Lunetten)
2 NHL Leeuwarden*
3 HHS-Poseidon Hogeschool Den Haag*
* In het schooljaar 2017-2018 kunt u kiezen uit drie locaties. In het schooljaar
2018-2019 gaat de opleiding
gegarandeerd door te Utrecht.
Voor Leeuwarden en Den Haag is dit nog niet bekend. Dat betekent dat u de
lessen mag starten op één van deze drie locaties, maar de lessen welke vanaf september 2018 plaatsvinden
zullen mogelijk alleen in Utrecht te volgen zijn.
U kunt te allen tijde bij de aanvang van een nieuwe module aansluiten.

Voor het rooster zie
www.fsdc.nl

noab_pictogram_euro-01.jpg
De prijs van deze opleiding
bedraagt voor het lopende cursusjaar 2018-2019,
€ 2.920,00 excl. btw. Dit betekent voor NOAB-leden
een korting van € 800,00 op de
reguliere cursusprijs.
Daarnaast bedraagt
het boekengeld € 640,00 (excl. 6% btw en verzendkosten)
en de examengelden € 150,00 per examen. Over de examengelden is geen
btw verschuldigd.
Het boekenpakket omvat de
Handleiding Belastingrecht,
Pocket Belastingenwetten 2018, Examenbundel Fiscaal Adviseur (FA) en syllabus Privaatrecht. Daarnaast ontvangt u aanvullingen
op de losbladige Handleiding
Belastingrecht. Als cursist krijgt u ook een unieke toegangscode op de digitale versie van de Handleiding. Voorts kunt u inloggen
op de verzameling belastingrechtspraak
voor het MKB.
noab_pictogram_docent-01.jpg
De cursus wordt verzorgd
door het Fiscaal Studie- 
en Documentatiecentrum
(FSDC). De verschillende modules worden gegeven door deskundige docenten
uit de belastingpraktijk.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 8 (bij jaaroverlap nog eens 8)
Deze opleiding is exclusief voor NOAB-leden.  
 
Uniek aanbod, exclusief voor NOAB leden. De opleiding Fiscaal
Adviseur (FA) is een begrip in de markt. In samenwerking met
het Fiscaal Studie- en Documentatiecentrum (FSDC) biedt NOAB u
deze opleiding aan, die na het behalen van de zeven deelexamens
recht geeft op de beschermde titel Fiscaal Adviseur (FA). 
 
Een erkende opleiding met zeven fiscale vakken op HBO-niveau, die
binnen tien maanden afgerond kan zijn. Praktijkgericht, met deskundige
docenten uit de belastingpraktijk en tegen een zeer concurrerende
prijs voor NOAB-leden.
 
Onderwerpen
De opleiding bestaat uit zeven modules en een inleiding. In totaal 26
lessen. Iedere module wordt afgesloten met een examen. Door de
modulaire opbouw kunt u bij aanvang van iedere nieuwe module
tussentijds instromen.

• inleiding - 1 les
• inkomstenbelasting (niet-winst) en winst uit aanmerkelijk belang - 5 lessen
• inkomstenbelasting (winst uit onderneming) - 4 lessen
• loonbelasting - 3 lessen
• vennootschapsbelasting, dividendbelasting en internationaal
belastingrecht - 5 lessen
• omzetbelasting - 3 lessen
• formeel belastingrecht - 3 lessen
• erf- en schenkbelasting en belastingen van rechtsverkeer – 2 lessen

 

Inleiding
Tijdens de inleiding wordt een globaal overzicht gegeven van de in de
opleiding te behandelen belastingen. Ook leert u de Pocket Belastingwetten
te hanteren. Naast de wet in formele zin, maakt u kennis met de
uitgebreide materiële wetgeving bestaande uit uitvoeringsmaatregelen,
beleidsregels (pseudowetgeving) en algemene beginselen van behoorlijk
bestuur. Tot slot komen de hoofdlijnen van de organisatie van de
Belastingdienst, de rechterlijke macht en de Nationale ombudsman aan
bod.

Module 1: Inkomstenbelasting niet-winst
De module ‘Inkomstenbelasting niet-winst’ behandelt de structuur van
de wet (het ‘boxensysteem’, de toerekening van inkomensbestanddelen
aan echtgenoten, partners en kinderen, binnenlandse/buitenlandse
belastingplichtige. Verdieping per box gebeurt met de volgende onderwerpen.
- Box 1: loon uit dienstbetrekking, resultaat van overige werkzaamheden
(incl. de terbeschikkingstellingsregeling), periodieke uitkeringen, eigen
woning, de (negatieve) uitgaven voor inkomensvoorzieningen,
verliesverrekening en middeling.
- Box 2: winst uit aanmerkelijk belang, meesleep- en meetrekregeling,
doorschuifregelingen en DGA-problematiek.
- Box 3: vermogensrendementsheffing, vrijgestelde beleggingen,
waarderingsproblematiek.
- De persoonsgebonden aftrekken zoals specifieke zorgkosten
en aftrekbare giften. De heffingskortingen, voorlopige
teruggaaf, wel of geen aanslag en middeling.

Module 2: Inkomstenbelasting winst 
De module Inkomstenbelasting winst richt zich op de heffing van inkomstenbelasting in Box 1. Aan bod komen:
ondernemingsvormen en samenwerkingsverbanden zoals
firma’s en commanditaire vennootschappen, verhuur van de
onderneming, huur en/of verkoop van de onderneming,
onderscheid totale winst- jaarwinst, vermogensetikettering,
autokostenfictie, goedkoopmansgebruik, bestendige gedragslijn,
waardering van activa en passiva, pensioenverplichtingen,
afschrijvingen, investeringsaftrek, reserves, staking
van de onderneming, overdracht overlijden, echtscheiding,
emigratie van de onderneming, doorschuifmogelijkheden,
oprichting BV, inbreng in de BV, terugkeer uit de BV, aandelenfusie
en juridische fusie en splitsing, opvolgingsproblematiek
en firmaproblematiek.

Module 3: Loonbelasting
De module ‘Loonbelasting’ behandelt de structuur van de Wet op loonbelasting
en de samenhang daarvan met de Wet op de inkomstenbelasting, het werknemersbegrip, de (fictieve) dienstbetrekking, de inhoudingsplichtige, het loonbegrip, aanspraken, loon in natura (waaronder de auto van de zaak), fictief salaris voor de AB-houder, tariefstructuur, inhoudingen via loonbelastingtabellen, (pseudo) eindheffing bij de werkgever op aangifte, naheffing na controle, administratieve verplichtingen en afdrachtvermindering.

Voorts is de werkkostenregeling één van de centrale onderwerpen van de cursus geworden. Hierbij komen de gerichte
vrijstellingen, waaronder het nieuwe noodzakelijkheidscriterium werkplekvoorzieningen, concernregeling en afrekensystematiek aan de orde. In de hoofdstukken over de arbeidsrelaties wordt uitgebreid ingegaan op de nieuwe Wet DBA.

Module 4: Vennootschapsbelasting, dividendbelasting en internationaal belastingrecht
Tijdens de module ‘Vennootschapsbelasting’ wordt behandeld: doel en nut van het oprichten van een BV, belastingplicht,
(informele) kapitaalstorting en verkapte winstuitdeling, winstberekening, behandeling van eigen en vreemd vermogen, renteaftrekbeperkingen, innovatiebox, moeder-dochterverhouding, deelnemingsvrijstelling, bedrijfsfusie,
geruisloze terugkeer, fiscale eenheid en verrekening verliezen.

De deelmodule ‘Dividendbelasting’ bestaat uit: belastingplicht, heffingsmaatstaf, inhoudingsvrijstelling bij  deelnemingsvrijstelling en inhoudingsvrijstelling in specifieke EU-situaties.

De deelmodule ‘Internationaal belastingrecht’ bestaat uit: verdragssluiting, OESO-modelverdrag, eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting, woonplaats-, nationaliteits- en situsbeginsel, objectvrijstelling, verrekeningsmethode, kostenaftrek en vaste inrichting.

Module 5: Omzetbelasting
Met de module ‘Omzetbelasting’ krijgt u kennis van: leveringen van goederen, diensten, plaats van levering, plaats
van dienst, intracommunautaire verwervingen, invoer van goederen, het ondernemerschap, vergoeding, aftrek voorbelasting, herzieningsregeling, tarieven, vrijstellingen, onroerende zaakproblematiek (levering en verhuur), wijze
van heffen, verleggingsregelingen, factuurstelsel, kasstelsel, kleine ondernemersregeling en administratieve verplichtingen.

Module 6: Formeel belastingrecht
De module ‘Formeel belastingrecht’ behandelt de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hoofdlijnen van de Invorderingswet. Bij de behandeling van de AWR/Awb komt aan de orde: aangiften, heffingstechnieken, bezwaar- en beroepsprocedures, belastingrente, vertegenwoordiging, administratieplicht,
inlichtingenplicht, bestuurlijke boetes, fiscaal strafrecht en algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De behandeling van de Invorderingswet bestaat uit: betalingstermijnen, dwanginvordering, bodemrecht, uitstel en kwijtschelding, invorderingsrente, ketenaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid.

Module 7: Erf- en schenkbelasting & Wet op belastingen van rechtsverkeer
In deze module leert u over: beginselen van erfrecht, huwelijksvermogensrecht en geregistreerd partnerschap, woonplaatsbeginsel, erfrechtelijke verkrijgingen, legaten, levensverzekeringen en pensioenproblematiek, verblijvingsen
overnemings- en toedelingsbedingen, lasten, tarieven, vrijstellingen, imputatie van pensioenen en lijfrentes, bedrijfsopvolging, beginselen van estateplanning, de meest gebruikelijke testamentvormen en schenkbelasting. Bij het
onderdeel Wet op belastingen van rechtsverkeer staat de overdrachtsbelasting centraal. We gaan hier onder andere
in op: verkrijging van juridische en economische eigendom, waardebepalingsregelingen, opvolgende verkrijgingen en de
wijze van heffing.

Instromen
U stroomt in bij aanvang van een nieuwe module:

  • 29-01-2018: Instroom vanaf module 4 / VPB
  • 19-03-2018: Instroom vanaf module 5 / Omzetbelasting
  • 23-04-2018: Instroom vanaf module 6 / Formeel recht
  • 04-06-2018: Instroom vanaf module 7 / Erfbelasting

Voor het complete lesrooster en meer praktische informatie kijkt u op www.fsdc.nl

Inschrijven 
Klik op een datum om in te schrijven.
 

Terug