Fiscaal Adviseur (FA) Utrecht

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_data-01.jpg
De duur van de opleiding Fiscaal Adviseur is 10 maanden.
noab_pictogram_tijd-01.jpg
maandag 18:30 - 21:30
noab_pictogram_euro-01.jpg
De prijs van deze opleiding
bedraagt € 2.920,00 excl. btw.
Dit betekent voor NOAB-
leden een korting van
€ 800,00 op de reguliere cursusprijs. Daarnaast bedraagt het boekengeld € 640,00 (excl. 6% btw en verzendkosten) en de examengelden € 150,00 per
examen. Over de examengelden is geen btw verschuldigd. 
Het boekenpakket omvat de
Handleiding Belastingrecht, Pocket Belastingenwetten 2017 en 2018, Examenbundel Fiscaal Adviseur (FA) en syllabus
Privaatrecht. Daarnaast ontvangt u aanvullingen op de losbladige Handleiding Belastingrecht. Als cursist krijgt u ook een unieke
toegangscode op de digitale versie van de Handleiding. Voorts kunt u inloggen op de verzameling belasting-rechtspraak voor het MKB.
noab_pictogram_docent-01.jpg
De cursus wordt verzorgd
door het Fiscaal Studie- 
en Documentatiecentrum
(FSDC). De verschillende modules worden gegeven door deskundige docenten
uit de belastingpraktijk.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 8 (bij jaaroverlap nog eens 8)
Uniek aanbod, exclusief voor NOAB leden. De opleiding Fiscaal Adviseur (FA)
is een begrip in de markt. In samenwerking met het Fiscaal Studie- en Documentatiecentrum (FSDC) biedt NOAB u deze opleiding, die na het behalen van de zeven deelexamens recht geeft op de beschermde titel Fiscaal
Adviseur (FA). Een erkende opleiding met zeven fiscale vakken op HBO-niveau, die binnen tien maanden afgerond kan zijn. Praktijkgericht, met deskundige docenten uit de belastingpraktijk en tegen een zeer concurrerende prijs voor NOAB-leden.
 
Onderwerpen
De opleiding bestaat uit zeven modules en een inleiding. In totaal 26 lessen. Iedere module wordt afgesloten met een examen. Door de modulaire opbouw kunt u bij de aanvang van iedere nieuwe module tussentijds instromen.
• inleiding - 1 les
• inkomstenbelasting (niet-winst) en winst uit aanmerkelijk belang - 5 lessen
• inkomstenbelasting (winst uit onderneming) - 4 lessen
• loonbelasting - 3 lessen
• vennootschapsbelasting, dividendbelasting en internationaal belastingrecht - 5 lessen
• omzetbelasting - 3 lessen
• formeel belastingrecht - 3 lessen
• erf- en schenkbelasting en belastingen van rechtsverkeer – 2 lessen
 
Inleiding
Tijdens de inleiding wordt een globaal overzicht gegeven van de in de opleiding te behandelen belastingen. Ook leert u de pocket Belastingwetten hanteren. Naast de
wet in formele zin, maakt u kennis met de uitgebreide materiële wetgeving bestaande uit uitvoeringsmaatregelen, beleidsregels (pseudowetgeving) en algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Tot slot komen de hoofdlijnen van de organisatie van de Belastingdienst, de rechterlijke macht en de Nationale ombudsman aan bod.
 
Inkomstenbelasting niet-winst
De module ‘Inkomstenbelasting niet-winst’ behandelt de structuur van de wet (het ‘boxensysteem’, de toerekening van inkomensbestanddelen aan echtgenoten,
partners en kinderen, binnenlandse/ buitenlandse belastingplichtige. Verdieping per box gebeurt met de volgende onderwerpen.
Box 1: loon uit dienstbetrekking, resultaat van overige werkzaamheden
(incl. de terbeschikkingstellingsregeling), periodieke uitkeringen, eigen woning, de (negatieve) uitgaven voor inkomensvoorzieningen, verliesverrekening en middeling.
Box 2: winst uit aanmerkelijk belang, meesleep en meetrekregeling, doorschuif-regelingen en DGA-problematiek.
Box 3: vermogensrendementsheffing, vrijgestelde beleggingen, waarderings- problematiek. De persoonsgebonden aftrekken zoals specifieke zorgkosten
en aftrekbare giften. De heffingskortingen, voorlopige teruggaaf, wel of geen aanslag en middeling.
 
Inkomstenbelasting winst
De module Inkomstenbelasting winst richt zich op de heffing van inkomstenbelasting in Box 1. Aan bod komen:
ondernemingsvormen en samenwerkingsverbanden zoals firma’s en commanditaire vennootschappen, verhuur van
de onderneming, huur en/of verkoop van de onderneming, onderscheid totale winst- jaarwinst, vermogensetikettering,
autokostenfictie, goedkoopmansgebruik, bestendige gedragslijn, waardering van activa en passiva, pensioenverplichtingen,
afschrijvingen, investeringsaftrek, reserves, staking van de onderneming, overdracht overlijden, echtscheiding, emigratie van de onderneming, doorschuifmogelijkheden, oprichting BV, inbreng in de BV, terugkeer uit de BV, aandelenfusie en juridische fusie en splitsing, opvolgingsproblematiek en firmaproblematiek. 
 
Loonbelasting
De module ‘Loonbelasting’ behandelt de structuur van de Wet op loonbelasting en de samenhang daarvan met de Wet op de inkomstenbelasting, het werknemersbegrip, de (fictieve) dienstbetrekking, de inhoudingsplichtige, het loonbegrip, aanspraken, loon in natura (waaronder de auto van de zaak), fictief salaris voor de AB-houder, tariefstructuur, inhoudingen via loonbelastingtabellen, (pseudo) eindheffing bij de werkgever op aangifte, naheffing na controle, administratieve verplichtingen en afdrachtvermindering.
 
Voorts is de werkkostenregeling een van de centrale onderwerpen van de cursus geworden. Hierbij komen de gerichte
vrijstellingen, waaronder het nieuwe noodzakelijkheidscriterium werkplekvoorzieningen, concernregeling en afreken-systematiek aan de orde. In de hoofdstukken over de arbeidsrelaties wordt uitgebreid ingegaan op de nieuwe wet DBA.
Vennootschapsbelasting, dividendbelasting en internationaal belastingrecht Tijdens de module ‘Vennootschapsbelasting’ wordt behandeld: doel en nut van het oprichten van een BV, belastingplicht, (informele) kapitaalstorting en verkapte winstuitdeling, winstberekening, behandeling van eigen en vreemd vermogen, renteaftrekbeperkingen, innovatiebox, moeder-dochter- verhouding, deelnemingsvrijstelling, bedrijfsfusie, geruisloze terugkeer, fiscale eenheid enVoorts is de werkkostenregeling een van de centrale onderwerpen van de cursus geworden. Hierbij komen de gerichte vrijstellingen, waaronder het nieuwe noodzakelijkheidscriterium werkplekvoorzieningen, concernregeling en afrekensystematiek aan de orde. In de hoofdstukken over de arbeidsrelaties wordt uitgebreid ingegaan op de nieuwe wet DBA. 
 
Vennootschapsbelasting, dividendbelasting en internationaal belastingrecht
Tijdens de module ‘Vennootschapsbelasting’ wordt behandeld: doel en nut van het oprichten van een BV, belastingplicht, (informele) kapitaalstorting en verkapte winstuitdeling, winstberekening, behandeling van eigen en vreemd vermogen, renteaftrekbeperkingen, innovatiebox, moeder-dochterverhouding, deelnemingsvrijstelling, bedrijfsfusie, geruisloze terugkeer, fiscale eenheid en verrekening verliezen. De deelmodule ‘Dividendbelasting’ bestaat uit: belastingplicht, heffingsmaatstaf, inhoudingsvrijstelling bij deelnemingsvrijstelling en inhoudingsvrijstelling in specifieke EU-situaties. En de deelmodule
‘Internationaal belastingrecht’ bestaat uit: verdragssluiting, OESO-modelverdrag, eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting, woonplaats-, nationaliteits- en situsbeginsel, objectvrijstelling, verrekeningsmethode, kostenaftrek en vaste inrichting. 
 
Omzetbelasting
Met de module ‘Omzetbelasting’ krijgt u kennis van: leveringen van goederen, diensten, plaats van levering, plaats van dienst, intracommunautaire verwervingen, invoer van goederen, het ondernemerschap, vergoeding, aftrek voorbelasting, herzieningsregeling, tarieven, vrijstellingen, onroerende zaakproblematiek (levering en verhuur), wijze van heffen, verleggings-regelingen, factuurstelsel, kasstelsel, kleine ondernemersregeling en administratieve verplichtingen.
Formeel belastingrecht
De module ‘Formeel belastingrecht’ behandelt de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) en de hoofdlijnen van de Invorderingswet. Bij de behandeling van de AWR/Awb komt aan de orde: aangiften, heffingstechnieken, bezwaar- en beroepsprocedures, belastingrente, vertegenwoordiging, administratieplicht,
inlichtingenplicht, bestuurlijke boetes, fiscaal strafrecht en algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De behandeling van de Invorderingswet bestaat uit: betalingstermijnen, dwanginvordering, bodemrecht, uitstel en kwijtschelding, invorderingsrente, ketenaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid. 
 
Erf- en schenkbelasting & Wet op belastingen van rechtsverkeer
In deze module leert u over: beginselen van erfrecht, huwelijksvermogensrecht en geregistreerd partnerschap,  woonplaatsbeginsel, erfrechtelijke verkrijgingen, legaten, levensverzekeringen en pensioenproblematiek, verblijvings-
en overnemings- en toedelingsbedingen, lasten, tarieven, vrijstellingen, imputatie van pensioenen en lijfrentes, bedrijfs- opvolging, beginselen van estate- planning, de meest gebruikelijke testamentvormen en schenkbelasting. Bij het onderdeel Wet op belastingen van rechtsverkeer staat de overdrachtsbelasting centraal. We gaan hier onder andere in op: verkrijging van juridische en economische eigendom, waardebepalingsregelingen, opvolgende verkrijgingen en de wijze van heffing.
 

LET OP:

In de periode september 2017 t/m juni 2018 wordt er les gegeven op 3 locaties waarvoor de genoemde kortingsregeling van toepassing is. U kunt naast Utrecht, ook kiezen uit Den Haag en Leeuwarden.

U schrijft in op Utrecht, en vult op het inschrijfformulier in op welke locatie u wilt deelnemen. Stroomt u gedurende dit schooljaar in, dan kunt u t/m juni 2018 de lessen volgen bij één van deze drie locaties.

Vanaf september 2018 gaat de locatie Utrecht gegarandeerd door. Of het mogelijk is om dan weer gebruik te maken van de locaties Den Haag en Leeuwarden word t.t.z. bekend gemaakt.  

Inschrijven
NOAB leden: Klik op een datum om in te schrijven. 
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Dan geldt een meerprijs van 25%. Neem contact op met het secretariaat via tel. 073 - 614 14 19 of educatie@noab.nl om u in te schrijven.
 
Terug