Fiscaal Adviseur (FA) Leeuwarden

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_data-01.jpg
U kunt te allen tijde bij de aanvang van een nieuwe module aansluiten. Voor het rooster: www.fsdc.nl

De duur van de opleiding Fiscaal Adviseur is 10 maanden.

noab_pictogram_tijd-01.jpg
18:30 - 21:30

Locatie:
NHL Leeuwarden

Voor het rooster zie
www.fsdc.nl

noab_pictogram_euro-01.jpg
De prijs van deze opleiding
bedraagt voor het lopende cursusjaar 2018-2019, met ingang van september,
€ 3.020,00 excl. btw. Dit betekent voor NOAB-leden een korting van € 700,00 op de
reguliere cursusprijs. Daarnaast bedraagt het boekengeld € 640,00 (excl. 6% btw en verzendkosten) en de examengelden € 150,00 per examen. Over de examengelden is geen btw
verschuldigd.

Het boekenpakket omvat de
Handleiding Belastingrecht,
Pocket Belastingenwetten 2018, Examenbundel Fiscaal Adviseur (FA) en syllabus Privaatrecht.
Daarnaast ontvangt u aanvullingen op de losbladige  Handleiding Belastingrecht. Als cursist krijgt u ook een unieke toegangscode
op de digitale versie van de
Handleiding. Voorts kunt u
inloggen op de verzameling
belastingrechtspraak
voor het MKB.

noab_pictogram_docent-01.jpg
De cursus wordt verzorgd door
het Fiscaal Studie- en Documentatiecentrum
(FSDC). De verschillende
modules worden gegeven
door deskundige docenten uit de belastingpraktijk.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 8 PE-punten (2 X 8
PE-punten indien opleiding valt in twee kalenderjaren)

stempel_exclusief_voor_noab_leden.pngUniek aanbod, exclusief voor NOAB leden. De opleiding Fiscaal Adviseur (FA)
is een begrip in de markt. In samenwerking met het Fiscaal Studie- en Documentatiecentrum (FSDC) biedt NOAB u deze opleiding, die na het behalen van de zeven deelexamens recht geeft op de beschermde titel Fiscaal Adviseur (FA).

Een erkende opleiding met zeven fiscale vakken op HBO-niveau, die binnen tien maanden afgerond kan zijn. Praktijkgericht, met deskundige docenten uit de belastingpraktijk en tegen een zeer concurrerende prijs voor NOAB-leden.

 

Onderwerpen
De opleiding bestaat uit zeven modules en een inleiding. In totaal
26 lessen. Iedere module wordt afgesloten met een examen. Door de
modulaire opbouw kunt u bij de aanvang van iedere nieuwe module
tussentijds instromen.
• inleiding - 1 les
• inkomstenbelasting (niet-winst) en winst uit aanmerkelijk belang - 5 lessen
• inkomstenbelasting (winst uit onderneming) - 4 lessen
• loonbelasting - 3 lessen
• vennootschapsbelasting, dividendbelasting en internationaal belastingrecht - 5 lessen
• omzetbelasting - 3 lessen
• formeel belastingrecht - 3 lessen
• erf- en schenkbelasting en belastingen van rechtsverkeer – 2 lessen

 
Inleiding
Tijdens de inleiding wordt een globaal overzicht gegeven van de in de opleiding te behandelen belastingen. Ook leert u de pocket Belastingwetten hanteren. Naast de
wet in formele zin, maakt u kennis met de uitgebreide materiële wetgeving bestaande uit uitvoeringsmaatregelen, beleidsregels (pseudowetgeving) en algemene
beginselen van behoorlijk bestuur. Tot slot komen de hoofdlijnen van de organisatie
van de Belastingdienst, de rechterlijke macht en de Nationale ombudsman aan bod.
 
Inkomstenbelasting niet-winst
De module ‘Inkomstenbelasting niet-winst’ behandelt de structuur
van de wet (het ‘boxensysteem’, de toerekening van inkomensbestanddelen
aan echtgenoten, partners en kinderen, binnenlandse/ buitenlandse
belastingplichtige. Verdieping per box gebeurt met de volgende onderwerpen.
Box 1: loon uit dienstbetrekking, resultaat van overige werkzaamheden
(incl. de terbeschikkingstellingsregeling), periodieke uitkeringen,
eigen woning, de (negatieve) uitgaven voor inkomensvoorzieningen,
verliesverrekening en middeling.
Box 2: winst uit aanmerkelijk belang, meesleep en meetrekregeling,
doorschuifregelingen en DGA-problematiek.
Box 3: vermogensrendementsheffing, vrijgestelde beleggingen, waarderingsproblematiek.
De persoonsgebonden aftrekken zoals specifieke zorgkosten en aftrekbare giften.
De heffingskortingen, voorlopige teruggaaf, wel of geen aanslag en middeling.
 
Inkomstenbelasting winst 
De module Inkomstenbelasting winst richt zich op de heffing van inkomstenbelasting
n Box 1. Aan bod komen:
ondernemingsvormen en samenwerkingsverbanden zoals firma’s en commanditaire vennootschappen, verhuur van de onderneming, huur en/of verkoop van de onderneming, onderscheid totale winst- jaarwinst, vermogensetikettering,
autokostenfictie, goedkoopmansgebruik, bestendige gedragslijn, waardering van
activa en passiva, pensioenverplichtingen, afschrijvingen, investeringsaftrek,
reserves, staking van de onderneming, overdracht overlijden, echtscheiding, emigratie van de onderneming, doorschuifmogelijkheden, oprichting BV, inbreng in de BV, terugkeer uit de BV, aandelenfusie en juridische fusie en splitsing, opvolgingsproblematiek en firmaproblematiek.
 
Loonbelasting
De module ‘Loonbelasting’ behandelt de structuur van de
Wet op loonbelasting en de samenhang daarvan met de Wet op de inkomstenbelasting, het werknemersbegrip,
de (fictieve) dienstbetrekking, de inhoudingsplichtige, het loonbegrip, aanspraken, loon in natura (waaronder de
auto van de zaak), fictief salaris voor de AB-houder, tariefstructuur, inhoudingen via loonbelastingtabellen, (pseudo)
eindheffing bij de werkgever op aangifte, naheffing na controle, administratieve verplichtingen en afdrachtvermindering.

Voorts is de werkkostenregeling een van de centrale onderwerpen van de cursus geworden. Hierbij komen de gerichte
vrijstellingen, waaronder het nieuwe noodzakelijkheidscriterium werkplekvoorzieningen, concernregeling en
afrekensystematiek aan de orde. In de hoofdstukken over de arbeidsrelaties wordt uitgebreid ingegaan op de nieuwe
wet DBA.

 
Vennootschapsbelasting, dividendbelasting en internationaal belastingrecht
Tijdens de module ‘Vennootschapsbelasting’ wordt behandeld: doel en nut van
et oprichten van een BV, belastingplicht, (informele) kapitaalstorting en verkapte winstuitdeling, winstberekening, behandeling van eigen en vreemd vermogen, renteaftrekbeperkingen, innovatiebox, moeder-dochterverhouding, deelnemingsvrijstelling, bedrijfsfusie, geruisloze terugkeer, fiscale eenheid en verrekening verliezen. De deelmodule ‘Dividendbelasting’ bestaat uit: belastingplicht, heffingsmaatstaf, inhoudingsvrijstelling bij deelnemingsvrijstelling en inhoudingsvrijstelling in specifieke EU-situaties. De deelmodule ‘Internationaal belastingrecht’ bestaat uit: verdragssluiting, OESO-modelverdrag, eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting, woonplaats-, nationaliteits- en situsbeginsel, objectvrijstelling, verrekeningsmethode, kostenaftrek en vaste inrichting.
 
Omzetbelasting
Met de module ‘Omzetbelasting’ krijgt u kennis van: Leveringen van goederen, diensten, plaats van levering,
plaats van dienst, intracommunautaire verwervingen, invoer van goederen, het ondernemerschap, vergoeding,
aftrek voorbelasting, herzieningsregeling, tarieven, vrijstellingen, onroerende zaakproblematiek (levering en verhuur),
wijze van heffen, verleggingsregelingen, factuurstelsel, kasstelsel, kleine ondernemersregeling en administratieve
verplichtingen.
 
Formeel belastingrecht
De module ‘Formeel belastingrecht’ behandelt de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) en de hoofdlijnen van de Invorderingswet. Bij de behandeling van de AWR/Awb komt aan de
orde: aangiften, heffingstechnieken, bezwaar- en beroepsprocedures, belastingrente, vertegenwoordiging, administratieplicht,
inlichtingenplicht, bestuurlijke boetes, fiscaal strafrecht en algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De behandeling van de Invorderingswet bestaat uit: betalingstermijnen, dwanginvordering, bodemrecht, uitstel en kwijtschelding, invorderingsrente, ketenaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid.
 
Erf- en schenkbelasting & Wet op belastingen van rechtsverkeer
In deze module leert u over: beginselen van erfrecht, huwelijksvermogensrecht en geregistreerd partnerschap,
woonplaatsbeginsel, erfrechtelijke verkrijgingen, legaten, levensverzekeringen en pensioenproblematiek, verblijvings-
en overnemings- en toedelingsbedingen, lasten, tarieven, vrijstellingen, imputatie van pensioenen en lijfrentes, bedrijfsopvolging, beginselen van estateplanning, de meest gebruikelijke testamentvormen en schenkbelasting. Bij het onderdeel Wet op belastingen van rechtsverkeer staat de overdrachtsbelasting centraal. We gaan hier onder andere in op: verkrijging van juridische en economische eigendom, waardebepalingsregelingen, opvolgende verkrijgingen en de wijze van heffing.
 
Inschrijven
NOAB leden: Klik op een datum om in te schrijven. 
 
Terug