Accountancypraktijk voor gevorderden

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_data-01.jpg
Module 1: do 07 november
Module 2: do 14 november
Module 3: do 21 november
Module 4: do 28 november
Examen: do 12 december
Locatie: Soesterberg
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
Examen 14:00 - 17:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 890,00 ex. btw.
Niet-leden: € 1.112,50 ex. btw.
Bij de prijs is een warme maaltijd op cursusdagen inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
Cor Molenaar RA RV is werkzaam als adviseur Corporate Finance bij Extendum. 
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 8
NIRPA 285 kennis
De cursus Accountancypraktijk voor gevorderden gaat
uitgebreid in op de theoretische achtergronden van externe
verslaggeving, waaronder waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen.
Deze kennis is van belang bij het samenstellen van een jaarrekening
die voldoet aan de eisen op het gebied van de externe verslaggeving
en om een beter inzicht te krijgen in de jaarrekening.
 
Tijdens de cursus wordt inzicht verkregen in de mogelijke waarderings-
en resultaatbepalingsgrondslagen en de invloed daarvan op het
vermogen en het resultaat van een onderneming. Dit inzicht komt
van pas in gesprekken met o.a. financiële adviseurs en bankiers. Door
te trainen op specifieke aspecten van de accountancypraktijk en in
het bijzonder op die onderwerpen waar meestal problemen worden
waargenomen, zal de productiviteit van de werknemer toenemen.
Hierbij zal ook de kwaliteit van het ‘eindproduct’ (de jaarrekening) en
de mogelijkheden van advisering toenemen. Door deel te nemen aan
deze cursus kunnen de medewerk(st)ers, die deze werkzaamheden
reeds uitvoeren, meer verdieping in het inzicht in en de kennis van de
jaarrekening krijgen. Hierdoor zijn ze een nog betere sparring partner
voor hun cliënt en andere belanghebbende (zoals bijvoorbeeld de
bank).
 
Doelgroep
Voor deze cursus is vereist dat medewerk(st)ers van administratie- en
accountantskantoren minimaal MBA of twee tot drie jaar ervaring
met het samenstellen van jaarrekeningen en kennis van verslaggeving
hebben. De lessen hebben een interactief karakter. Vragen zullen
meteen beantwoord worden indien dit voor de hele groep relevant is.
Specifieke vragen kunnen beantwoord worden buiten de lesuren om.
 
Onderwerpen
• belang van financiële verslaggeving
• jaarrekening, presentatie en toelichting
• waarderingsgrondslagen
• grondslagen van resultaatbepaling
• fiscale grondslagen en gevolgen voor de verslaggeving
 
Literatuur
  • Verplicht cursusmateriaal:
    Jaarrekening MKB 2019
    Voor ondernemingen, verenigingen en stichtingen
    (SRA, editie 2019)
Module 1
De cursus start met het scheppen van een algemeen kader: wat is externe verslaggeving en wat is het belang ervan? Vervolgens wordt aandacht besteed aan ernstige onzekerheid omtrent continuïteit, uitkeringstest dividend en andere actualiteiten. Daarnaast worden de algemene grondbeginselen behandeld die in acht genomen moeten worden bij het samenstellen van de jaarrekening. Het laatste onderdeel gaat over de eerste posten die op de balans staan, waaronder de
immateriële en de materiële vaste activa.
 
Module 2
De tweede module behandelt posten die op de balans van een onderneming voor kunnen komen. Bij de behandeling van die posten wordt de volgorde aangehouden die beschreven staat in de wettelijke modellen. Afhankelijk van de relevantie in de praktijk wordt in algemene zin of juist diepgaand op bepaalde posten ingegaan.
 
Module 3
In de derde module worden de resterende balansposten behandeld alsmede de posten die in de winst & verliesrekening van een onderneming voor kunnen komen, waarbij eerst kort wordt stilgestaan bij de algemene grondslagen voor resultaatbepaling. Tevens is deze module gewijd aan de behandeling van diverse losstaande onderwerpen, zoals:
• jaarrekening op fiscale grondslagen
• micro entiteiten
• consolidatie
• kasstroomoverzicht
• gebeurtenissen na balansdatum
 
Module 4
De laatste module zal besteed worden aan de behandeling van (een aantal) praktijkproblemen die cursisten in hun eigen werkomgeving zijn tegengekomen. Tevens zal er voorbereiding op het examen plaatsvinden, mede door integrale behandeling van examens van voorgaande jaren. Deze examens dienen thuis voorbereid te worden.
 

Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Neem dan contact op via educatie@noab.nl of tel. 073 - 614 14 19.

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.

 
Terug