Accountancypraktijk voor gevorderden

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_data-01.jpg
Module 1: 7 juni 2022
Module 2: 14 juni 2022
Module 3: 21 juni 2022
Module 4: 28 juni 2022
Examen: 5 juli 2022
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00 uur
Examen 14:00 - 17:00 uur
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 980,00 excl. btw
Niet-leden: € 1. 225,00 excl. btw
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
Cor Molenaar RA RV is werkzaam als adviseur Corporate Finance bij Extendum. 
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 8
eze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.
 

De cursus Accountancypraktijk voor gevorderden gaat uitgebreid in op
de theoretische achtergronden van externe verslaggeving, waaronder
waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen. Deze kennis is van belang
bij het samenstellen van een jaarrekening die voldoet aan de eisen op het
gebied van de externe verslaggeving en om een beter inzicht te krijgen in
de jaarrekening.

 

Inzicht wordt verkregen in de mogelijke waarderings- en resultaatbepalings-
grondslagen en de invloed daarvan op het vermogen en het resultaat van een
onderneming. Hetgeen ook weer van pas kan komen in gesprekken met
(bijvoorbeeld) andere financiële adviseurs en bankiers. Door te trainen op
specifieke aspecten van de accountancypraktijk, en in het bijzonder op die
onderwerpen waar meestal problemen worden waargenomen, zal de
productiviteit van de werknemer toenemen en zal met name de kwaliteit van
het ‘eindproduct’ (de jaarrekening) alsook de mogelijkheden van advisering toenemen. Voor medewerk(st)ers die deze werkzaamheden reeds uitvoeren
is het nuttig om aan deze cursus deel te nemen om hun kennis van en inzicht
in de jaarrekening verder te verdiepen en zo een nóg betere sparringpartner
voor hun klant en andere belanghebbenden (zoals bijvoorbeeld de bank) te worden.

Doelgroep
Deze educatiebijeenkomst richt zich op medewerk(st)ers van administratie-
en accountantskantoren die zich reeds minimaal twee tot drie jaar bezig-
houden met het samenstellen van jaarrekeningen. Dit is vereist daar kennis
van verslaggeving verondersteld wordt. De vooropleiding voor deze
educatiebijeenkomst is minimaal MBA, maar ook in de praktijk opgedane (jarenlange) ervaring met het samenstellen van jaarrekeningen kan hiervoor uiteraard in de plaats gesteld worden. De lessen hebben een interactief karakter. Vragen zullen meteen beantwoord worden indien dit voor de hele groep relevant is. Specifieke vragen kunnen beantwoord worden buiten de lesuren om.

 
Onderwerpen
  • belang van financiële verslaggeving
  • jaarrekening, presentatie en toelichting
  • waarderingsgrondslagen
  • grondslagen van resultaatbepaling
  • fiscale grondslagen en gevolgen voor de verslaggeving
 
Literatuur

Verplichte cursusmateriaal: Externe verslaggeving
Externe verslaggeving (noordhoff.nl)
Let op dat je de meest recente druk/uitgave koopt van dit boek.
Dit boek is, in vergelijking met het boek wat je via SRA kunt aanschaffen, makkelijker leesbaar, in dit boek zijn voorbeelden opgenomen ter illustratie. En na aanschaf van dit boek heb je toegang tot digitale oefenvragen.
Belangrijk om dit tijdig aan te schaffen!

Module 1

De bijeenkomst start met het scheppen van een algemeen kader: wat is externe verslaggeving en wat is het belang ervan? Vervolgens wordt aandacht besteed aan ernstige onzekerheid omtrent continuïteit, uitkeringstest dividend en andere actualiteiten. Daarnaast worden de algemene grondbeginselen behandeld die in acht genomen moeten worden bij het samenstellen

van de jaarrekening. Het laatste onderdeel gaat over de eerste posten die op de balans staan; waaronder de immateriële en de materiële vaste activa.

Module 2
De tweede module behandelt posten die op de balans van een onderneming voor kunnen komen. Bij de behandeling van die posten wordt de volgorde aangehouden die beschreven staat in de wettelijke modellen. Afhankelijk van de relevantie in de praktijk wordt in algemene zin of juist diepgaand op bepaalde posten ingegaan.

Module 3
In de derde module worden de resterende balansposten behandeld alsmede de posten die in de winst & verliesrekening van een onderneming voor kunnen komen, waarbij eerst kort wordt stilgestaan bij de algemene grondslagen voor resultaatbepaling. Tevens is deze module gewijd aan de behandeling van diverse losstaande onderwerpen, zoals:

  • jaarrekening op fiscale grondslagen
  • micro entiteiten
  • consolidatie
  • kasstroomoverzicht
  • gebeurtenissen na balansdatum

Module 4
De laatste module zal besteed worden aan de behandeling van (een aantal) praktijkproblemen die cursisten in hun eigen werkomgeving zijn tegengekomen. Tevens zal er een stukje voorbereiding op het examen plaatsvinden, mede door integrale behandeling van examens van voorgaande jaren. Deze examens dienen thuis voorbereid te worden.

 

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.

 
Terug

 


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.