Accountancy Praktijk voor gevorderden

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_data-01.jpg
De planning voor het najaar van 2018 wordt in augustus / september bekend gemaakt.
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
Examen 14:00 - 17:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
890,00 excl. btw.
Bij de prijs is een warme maaltijd op cursusdagen inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
Cor Molenaar RA RV, adviseur bij Extendum, is als assistent accountant begonnen en heeft de opleiding tot accountant gevolgd. Hij kent de facetten van het beroep, van het uitwerken van administraties tot en met de controle van jaarrekeningen. Ook heeft hij ervaring met de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA). 
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 8
NIRPA 255 kennis
De educatiebijeenkomst Accountancy praktijk voor gevorderden gaat uitgebreid in op de theoretische achtergronden van externe verslaggeving, waaronder waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen. Deze kennis is van belang bij het samenstellen van een jaarrekening die voldoet aan de eisen op het gebied van de externe verslaggeving, zoals deze geformuleerd zijn in Titel 9 Burgerlijk Wetboek deel 2 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Verder is deze kennis van belang om een beter inzicht te krijgen in de jaarrekening, de mogelijke waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen en de invloed daarvan op het vermogen en het resultaat van een onderneming, hetgeen ook weer van pas kan komen in gesprekken met (bijvoorbeeld) andere financiële adviseurs en bankiers.
 
Door te trainen op specifieke aspecten van de Accountancy praktijk, en in het
bijzonder op die onderwerpen waar meestal problemen worden waargenomen, zal de productiviteit van de werknemer toenemen en zal met name de kwaliteit van het ‘eindproduct’ (de jaarrekening) alsook de mogelijkheden van advisering toenemen.
 
Doelgroep
Deze educatiebijeenkomst richt zich op medewerk(ster)ers van administratie en accountantskantoren die zich reeds minimaal twee tot drie jaar bezighouden met het samenstellen van jaarrekeningen. Dit is vereist daar kennis van verslaggeving verondersteld wordt. De vooropleiding voor deze educatiebijeenkomst is minimaal MBA, maar ook in de praktijk opgedane (jarenlange) ervaring met het samenstellen
van jaarrekeningen kan hiervoor uiteraard in de plaats gesteld worden. Voor medewerk(ster)ers die deze werkzaamheden reeds uitvoeren is het nuttig om aan
deze cursus deel te nemen om hun kennis van en inzicht in de jaarrekening verder te verdiepen en zo een nóg betere sparringpartner voor hun cliënt en andere belanghebbenden (zoals bijvoorbeeld de bank) te worden. De lessen hebben een interactief karakter. Vragen zullen meteen beantwoord worden indien dit voor
de hele groep relevant is. Specifieke vragen kunnen beantwoord worden buiten de lesuren om.
 
Groepsgrootte
Om maatwerk en interactie te waarborgen, wordt er gewerkt in een groep van maximaal 20 deelnemers.
 
Literatuur
Als naslagwerk bij deze cursus worden aanbevolen de boeken Jaarrekening mkb en de Jaarrekening mkb Checklist (editie 2017); een uitgave van het SRA.
 
Module 1
Er wordt gestart met het scheppen van een algemeen kader: wat is externe verslaggeving en wat is het belang ervan? Vervolgens wordt een overzicht gegeven van relevante wijzigingen, zoals o.a. de Flex-BV, de gevolgen daarvan voor verwerking en waardering van deelnemingen en eigen vermogen (wettelijke reserves), waaronder de dividenduitkeringen.
Ook zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan ernstige onzekerheid omtrent continuïteit wat, gezien de economische ontwikkelingen en vooruitzichten, ook voor de komende jaren helaas van toepassing kan zijn. Daarnaast worden de algemene grondbeginselen behandeld die in acht genomen moeten worden bij het samenstellen van de jaarrekening. Het laatste onderdeel gaat over de eerste posten die op de balans staan: de immateriële en de materiële vaste activa.
 
Module 2
De tweede module behandelt posten die op de balans van een onderneming voor kunnen komen. Bij de behandeling van die posten wordt de volgorde aangehouden die beschreven staat in de wettelijke modellen. Afhankelijk van de relevantie in de praktijk wordt in algemene zin of juist diepgaand op bepaalde posten ingegaan.
 
Module 3
In de derde module worden de resterende balansposten behandeld alsmede de posten die in de winst & verliesrekening van een onderneming voor kunnen komen, waarbij eerst kort wordt stilgestaan bij de algemene grondslagen voor resultaatbepaling. Tevens is deze module gewijd aan de behandeling van diverse losstaande onderwerpen, zoals:
• Consolidatie (waarbij aan de hand van een minicasus o.a. de consolidatietechniek behandeld wordt)
• Kasstroomoverzicht (waarbij aan de hand van de voorbeeldonderneming een kasstroomoverzicht besproken wordt)
• Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Module 4
De laatste module zal besteed worden aan de behandeling van (een aantal) praktijkproblemen die cursisten in hun eigen werkomgeving zijn tegengekomen. Tevens zal er een stukje voorbereiding op het examen plaatsvinden, mede door integrale behandeling van examens van voorgaande jaren. Deze examens dienen thuis voorbereid te worden.
 
Inschrijven: 
De planning voor het najaar van 2018 wordt in augustus / september bekend gemaakt.
 
Terug